Regulamin Pogotowia Porządkowego Architekt Porządku

Regulamin udziału
w Programie „Pogotowie Porządkowe”

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady zgłaszania się i udziału w Programie „Pogotowie Porządkowe” na kanale Pogotowie Porządkowe Architekt Porządku w serwisie YouTube (dalej: „Kanał”), dotyczącego organizowania i porządkowania przestrzeni (dalej: „Pogotowie Porządkowe” lub „Program”).
 2. Podmiotem organizującym Program jest SIMPLE PRO Sp. z o.o z siedzibą w Warszawa, 01-471, Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 16/34, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000837977, NIP: 5223182472, REGON: 385926331, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 PLN (dalej: „Organizator” lub „Architekt Porządku”).

§ 2

 1. Program udostępniany jest w serwisie YouTube na Kanale w okresie od 08.04.2022 r.
 2. Organizator planuje udostępnianie nowych odcinków Programu z częstotliwością min. 2 razy w miesiącu
 3. Udostępnianie Programu lub nowych odcinków Programu na Kanale może być w każdym czasie zakończone decyzją Organizatora.  

§ 3

 1. Program skierowany jest do osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu radzenia sobie z aranżacją i organizacją wnętrz (a w tym, jak uporządkować i uatrakcyjnić wizualnie przestrzeń, np. biuro, dom, magazyn, etc.).
 2. W Programie mogą wziąć udział osoby, które spełniają wymagania opisane niniejszym Regulaminem, oraz które zgłosiły się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, w tym prawidłowo uzupełniły ankietę zgłoszeniową dostępną pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1J9lEXR2c9bcXqWc0ek75wsgKzDqNlWCvlQRsU6nP70E/viewform?edit_requested=true (dalej: „Uczestnicy”).

§ 4

 1. Udział w Programie polega na zaprezentowaniu przez prowadzącego Program zdjęć przesłanych przez Uczestnika i udzieleniu wskazówek i raz w zakresie uporządkowania przedstawionej przestrzeni.
 2. Dla usunięcia wątpliwości Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia związanego ze zgłoszeniem lub udziałem w Programie.
 3. Przesyłane zdjęcia przez Uczestnika nie powinny zawierać wizerunków żadnej osoby (w tym Uczestnika)

§ 5

 1. W Programie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi osobami, które nadeślą zgłoszenia, w celu doprecyzowania warunków technicznych, etc. a także prawo do niekontaktowania się z osobami dokonującymi zgłoszeń.
 3. Organizator dokona wyboru Uczestników, których zgłoszenia będą zdaniem Organizatora najbardziej interesujące dla widzów Programu. Wybór Uczestników należy wyłącznie do Organizatora.
 4. W formularzu, o którym mowa w § 3 powyżej należy podać wskazane tam dane oraz dodać zdjęcia / krótki film obecnego domu/miejsca/obiektu, któremu ma zostać poświęcony odcinek cyklu. Należy również uzasadnić, dlaczego Państwa zdaniem powinniście zostać zaklasyfikowani do wzięcia udziału w programie.
 5. Zgłoszenia do Programu mogą wykonać jedynie osoby, które mają udokumentowane prawo do domu/miejsca/obiektu, któremu ma być poświęcony Program. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, osoby dokonujące zgłoszenia i Uczestnicy ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność i zobowiązują się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń, a także wstąpić do ewentualnego procesu a w przypadku szkody Organizatora zapłacić Organizatorowi odpowiednie odszkodowanie.
 6. Dane Uczestników Programu: imię, nazwisko, adres e-mail, nie zostaną upublicznione, w Programie
 7. Przystępując do Programu poprzez zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że:
  1. Posiada wszelkie prawa do przesłanych zdjęć lub filmów i udziela organizatorowi licencji niewyłącznej do ich wykorzystania w Programie,
  1. wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swoich danych osobowych, a także swojego wizerunku dla celów Programu;
 8. Przystąpienie do Programu przez wykonanie czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, oznacza, że Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Programu.

§ 6

 1. Organizator podejmie wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych i treści przekazywanych przez osoby zgłaszające się do Programu.
 2. Dane osobowe zbierane przez Organizatora zbierane są w celu realizacji Programu.
 3. Organizator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail uczestnika
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 5. Osoba zgłaszająca i Uczestnik, ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

§ 7

 1. Reklamacje związane z Programem mogą być składane na adres mailowy pogotowie.architektporzadku@gmail.com lub pocztą na adres Organizatora.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni
 3. Reklamacja nie może dotyczyć decyzji Organizatora o wyborze do Programu.
 4. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową.

§ 8

 1. Uczestnictwo w Programie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.architektporzadku.pl/regulamin-pogotowia-porzadkowego