Regulamin Konkursu Vanish

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Vanish”

§1  Postanowienia Ogólne

Organizatorem Konkursu jest Atelier PR z siedzibą ul Jana Olbrachta 23B identyfikującą się
numerem NIP 732 180 97 43 , dalej zwany „Organizatorem”.
Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs rozpoczyna się dnia 03.09.2021 r. godz. 21:20, a kończy się dnia 08.09.2021 r.
o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu
Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie
udziału w Konkursie;
ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
posiada konto w serwisie Instagram,
wykona Zadanie Konkursowe.
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust.
2 Regulaminu.
Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy
podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na
podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie,
wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik zamieści na w serwisie
Instagram komentarz pod zdjęciem z dnia 03.09.2021 na profilu @architekporzadku
Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza – zamieszczenie pod postem konkursowym
zamieszczonym w serwisie Instagram pod adresem URL:

komentarza będącego
odpowiedzią na zadanie „Opiszcie w komentarzach  historię swojego ulubionego ubrania i
tego, jak o nie dbacie, by było z Wami jeszcze dłuuugie lata”
W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w
czasie trwania Konkursu.
Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie
wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

2

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści
pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i
religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek
praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich
majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone
żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania
Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania
Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu
(Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania
Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i
informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową
Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie
nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach
dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu
oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców).
Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń
wynikających z przepisów prawa.
Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników
prac i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadania Konkursowego pod kątem ich
atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 3 (słownie: trzech)
Zwycięzców.
Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
Nagroda – zestaw produktów Vanish wraz z upominkiem o wartości 150 zł (słownie: sto
pięćdziesiąt złotych),

3

Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.
1 pkt 68 ustawy o PIT.
Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 15.09.2021 r.
Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez wiadomość
prywatną.
Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14
dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej wysłanej do
@agencja_atelierpr o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w
szczególności: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego na terytorium
Rzeczypospolitej Polski.
W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7
powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze
kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak
możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych
wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych
z Regulaminem.
Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę
w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych
umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
Fundatorem Nagród jest Organizator.
Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając
Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz (słownie: jeden) raz.
Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z
  organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres ul Jana Olbrachta 23b/129 01-
  102 Warszawa. oraz na adres e-mail influencer@atelierpr.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja
  umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie
  rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym
  do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych
  reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody,
  wydania Nagrody.

4

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w
  Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych,
  adresowych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego
  zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku
  przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od
  końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 3. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich
  danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma
  prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail
  influencer@atelierpr.pl.
 5. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty
  z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy
  publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 6. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji
  międzynarodowej.
 7. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem
„Reklamacja: Konkurs „Vanish” na adres e-mail influencer@atelierpr.pl lub adres
korespondencyjny Organizatora związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a
także do 7 dni po zakończeniu Konkursu.
Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do
korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem
poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa
Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2021. r.
Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie
podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez
potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie
po stronie Uczestnika.

5

Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem
publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: architektporzadku.pl/regulamin-konkursu-vanish i w siedzibie Organizatora.
Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia
wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie
z przepisami prawa.
Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany
ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a
Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej
powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych
przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn
dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.